Detektívna služba

Ponúka:

 • hľadanie osoby,
 • hľadanie majetku,
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Súkromná bezpečnostná služba

Ponúka:

 • ochranu majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochranu osoby,
 • ochranu majetku a osoby pri preprave,
 • ochranu prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému)

Kontakt

DETAG, s.r.o.
03802 Dolný Kalník 90


Telefón: +421 905 815 276
E-mail: office@detag.sk


IČO: 51 406 004
DIČ: 2120 68 53 80


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 69391/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000238 Strážna služba        PS 001134

Partneri